wtorek, 15 lipca 2014

10 gadżetów, które pomogą znieść trudy podróży z dzieckiem

Zwykle długie podróże kojarzą z wielogodzinnym męczącym siedzeniem w samochodzie. Jeśli jadą z nami dzieci to pewnie będą się nudzić co wyjazdu może zrobić piekło. Ale nie musi tak być. Oto lista gadżetów, które pomogą dorosłym i dzieciom łatwiej znieść trudy podróży.

Maty masujące
Maty masujące na fotele, sprawiają, że w momencie zmęczenia lub ścierpnięcia, możemy włączyć lekkie wibracje masujące, które pozwolą się zrelaksować i usuną ból. Można dzięki niej poczuć się jak w luksusowej limuzynie. Ważne żeby mata taka była odpowiednio dobrana i właściwie założona .
Osłona na szyję  
Kolejny gadżet sprawiający, że podróż staje się mniej męcząca, to poduszka dmuchana dla pasażerów, zakładana na kark. Zapobiega ona bólom szyi. Ten element wpływa również na komfort kierowcy. Pozwala uniknąć irytujących narzekań pasażerów, którym doskwiera długa podróż samochodem. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Poirytowany kierowa, popełnia błędy, a zmęczony i ścierpnięty, może ich popełnić jeszcze więcej.
Dodatkowe lusterko wewnętrzne
Jadąc w dłuższą podróż z dziećmi warto zamontować dodatkowe lusterko wsteczne, dzięki któremu można bez odwracania głowy obserwować małych pasażerów siedzących z tyłu. W czasie jazdy chcemy wiedzieć co robią dzieci siedzące na tylnej kanapie, czy są bezpieczne czy zasnęły. To oznacza, że wielu kierowców często odwraca głowę tracąc z oczu drogę, po której jedzie. To może doprowadzić do wypadku, a lusterko jest w stanie temu zapobiec. Niektóre samochody są fabrycznie wyposażane w tego typu udogodnienia. Lusterko składana zamontowane jest w suficie pojazdu.
Lodówka samochodowa
Jadąc w podróż zabieramy często jedzenie i napoje. Warto mieć ze sobą małą lodówkę samochodową w której można schować napoje i jedzenie. To sprawi że nawet w czasie długiej jazdy w upale możemy delektować się chłodnymi napojami i świeżym jedzeniem, nie ryzykując niestrawności czy zatruć pokarmowych.
Dodatkowe gniazdka elektryczne
Wo­zi­my w sa­mo­cho­dach coraz wię­cej róż­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych. Tym­cza­sem w sa­mo­cho­dzie mamy jedno lub dwa gniaz­da po­zwa­la­ją­ce na pobór prądu. W ta­kiej sy­tu­acja z pew­no­ścią po­trzeb­ny jest roz­dzie­lacz prądu, czyli pro­ste urzą­dze­nie po­zwa­la­ją­ce na pod­łą­cze­nie do jed­ne­go gniazd­ka kilku urzą­dzeń elek­trycz­nych. Bez niego w trak­cie jazdy mo­że­my sta­nąć wobec wy­bo­ru czy wy­łą­czyć GPS, lo­dów­kę, ta­blet czy może matę ma­su­ją­cą.
Organizer na drobne przedmioty
W ka­bi­nie sa­mo­cho­du nie po­win­no się prze­wo­zić przed­mio­tów które w cza­sie na­głe­go ha­mo­wa­nia czy ko­li­zji mogą ude­rzyć ja­dą­cych i wy­rzą­dzić im krzyw­dę. W nie­któ­rych oko­licz­no­ściach, jak choć­by da­cho­wa­nie po­jaz­du, nie­bez­piecz­ne mogą być nawet ołó­wek czy pusz­ka z na­po­jem. By temu za­po­biec, warto wozić w sa­mo­cho­dzie or­ga­ni­zer, czyli od­po­wied­ni sys­tem półek i wie­sza­ków po­zwa­la­ją­cych bez­piecz­nie prze­wo­zić roz­ma­ite drob­ne przed­mio­ty po­trzeb­ne w po­dró­ży.
Jonizator  powietrza
Kli­ma­ty­za­cja służy do wy­chła­dza­nia ka­bi­ny po­jaz­du w trak­cie jazdy. Jed­nak oprócz AC warto mieć też w aucie jo­ni­za­tor po­wie­trza, który po włą­cze­niu, emi­tu­je jony ujem­ne , po­zy­tyw­nie wpły­wa­ją­ce na sa­mo­po­czu­cie i kon­cen­tra­cję za kie­row­ni­cą
Pochłaniacze niemiłych zapachów
Wo­recz­ki fo­lio­we w rolce „Bag It” są łatwe do za­mon­to­wa­nia i po­chła­nia­ją za­pa­chy. Szcze­gól­nie po­le­ca­ne są kiedy w sa­mo­cho­dzie po­dró­żu­ją dzie­ci  wy­ma­ga­ją­ce jesz­cze zmia­ny pie­lu­chy. Do wo­recz­ka ta­kie­go można rów­nież scho­wać inne śmie­ci np. po­zo­sta­ło­ści po owo­cach które wo­żo­ne w ka­bi­nie emi­tu­ją nie­mi­łe za­pa­chy.
Sakwa na zabawki
W cza­sie po­dró­ży z dziec­kiem, ważne jest żeby się nie nu­dzi­ło. Ina­czej mały pa­sa­żer szyb­ko się zmę­czy i znuży. W ta­kich sy­tu­acjach dzie­ci pła­czą lub ma­ru­dzą co bar­dzo utrud­nia pro­wa­dze­nie. By temu za­po­biec, na przed­nim fo­te­lu można za­mon­to­wać osło­nę na fotel z kie­sze­nia­mi, gdzie dziec­ko znaj­dzie ulu­bio­ne dro­bia­zgi: kred­ki, kar­tecz­ki , małe za­baw­ki, czy gry elek­tro­nicz­ne . Przy oka­zji osło­ni­my fotel przed za­bru­dze­nia­mi.
Jonizator  powietrza
Kli­ma­ty­za­cja służy do wy­chła­dza­nia ka­bi­ny po­jaz­du w trak­cie jazdy. Jed­nak oprócz AC warto mieć też w aucie jo­ni­za­tor po­wie­trza, który po włą­cze­niu, emi­tu­je jony ujem­ne , po­zy­tyw­nie wpły­wa­ją­ce na sa­mo­po­czu­cie i kon­cen­tra­cję za kie­row­ni­cą
Pochłaniacze niemiłych zapachów
Wo­recz­ki fo­lio­we w rolce „Bag It” są łatwe do za­mon­to­wa­nia i po­chła­nia­ją za­pa­chy. Szcze­gól­nie po­le­ca­ne są kiedy w sa­mo­cho­dzie po­dró­żu­ją dzie­ci  wy­ma­ga­ją­ce jesz­cze zmia­ny pie­lu­chy. Do wo­recz­ka ta­kie­go można rów­nież scho­wać inne śmie­ci np. po­zo­sta­ło­ści po owo­cach które wo­żo­ne w ka­bi­nie emi­tu­ją nie­mi­łe za­pa­chy.
Sakwa na zabawki
W cza­sie po­dró­ży z dziec­kiem, ważne jest żeby się nie nu­dzi­ło. Ina­czej mały pa­sa­żer szyb­ko się zmę­czy i znuży. W ta­kich sy­tu­acjach dzie­ci pła­czą lub ma­ru­dzą co bar­dzo utrud­nia pro­wa­dze­nie. By temu za­po­biec, na przed­nim fo­te­lu można za­mon­to­wać osło­nę na fotel z kie­sze­nia­mi, gdzie dziec­ko znaj­dzie ulu­bio­ne dro­bia­zgi: kred­ki, kar­tecz­ki , małe za­baw­ki, czy gry elek­tro­nicz­ne . Przy oka­zji osło­ni­my fotel przed za­bru­dze­nia­mi.
Podpórki i stoliki 
Jest kilka drobnych rzeczy, które sprawia, że podróż dla dzieci staje się mniej męcząca. Podpórka na nagi mocowana na fotelik, powoduje, nie cierpną nogi i dziecko nie kopie w oparcie fotela przed sobą. Stolik podróżny dla dziecka, położony na nogach ułatwia rysowanie, granie, czytanie książek. Osłony przeciwsłoneczne na szyby, chronią przed szybkim nagrzaniem, a jednocześnie przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dzięki temu maluch będzie mniej zmęczony jazda nawet na długi dystans.

Artykuł pochodzi ze strony: http://dzieckowpodrozy.onet.pl/10-gadzetow-ktore-pomoga-zniesc-trudy-podrozy/jz2t1

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz